industrial llobera sa

1.    INTRODUCCIÓ

1.1. El Client reconeix que industrial llobera sa és el titular de la informació que li ha estat facilitada i el titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual de la marca industrial llobera sa.

1.2. El Client es compromet a:

a) Utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a finalitats estrictament personals.
b) Abstenir-se de distribuir o reproduir aquesta informació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol mitjà.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i d'Entrega, així com les nostres condicions particulars, fins i tot en cas que aquestes condicions es contradiguin amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen industrial llobera sa, llevat que industrial llobera sa les hagi acceptat expressament per escrit. L'acord a què industrial llobera sa arribi amb un Client sense manifestar el seu desacord pel que fa a les condicions generals o particulars, o a altres disposicions establertes pel Client, no implica la conformitat d'industrial llobera sa amb aquestes condicions o disposicions.

2.3. Es donarà per fet que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., n'és representant i té poders suficients per actuar com a tal i vincular-lo.

3. PREU

3.1. Els codis, preus i models dels articles assenyalats a la tarifa actual estan subjectes a variació sense avís previ. A partir de l'entrada en vigor de l'edició actual, queden derogats automàticament els preus existents fins a la data, incloses les ofertes que estiguessin pendents de confirmació i, si escau, un cop complert el termini de vigència.

3.2. Els preus assenyalats a la tarifa actual són sense impostos, motiu pel qual industrial llobera sa carregarà els impostos corresponents en el moment d'emetre les factures.

3.3. El preu no inclou les despeses de transport.

3.4. No obstant això, a la facturació dels productes subministrats per industrial llobera sa s'aplicaran els preus de les tarifes en vigor en el moment del seu subministrament.

4. ENTREGA DEL PRODUCTE

4.1. Els terminis proposats pel Client per a l'entrega del producte no són vinculants per a industrial llobera sa.

4.2. Llevat que s'acordi expressament per escrit amb industrial llobera sa, el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda ni a demanar cap indemnització en cas que es produeixi un retard en l'entrega del Producte per circumstàncies alienes a la voluntat d'industrial llobera sa.

4.3. El Client no es pot negar a pagar el preu dels productes ja entregats quan industrial llobera sa faci l'entrega parcial d'una comanda.

4.4. Les mercaderies enviades per industrial llobera sa s'envien a ports deguts. Això no obstant, hi ha la possibilitat d'arribar a un acord en funció del valor de la comanda i del tipus de producte. Els enviaments amb ports a càrrec d'industrial llobera sa els trametrà l'agència de transports que aquesta empresa decideixi en el moment de l'enviament. Qualsevol canvi d'agència sol·licitada pel Client comportarà la pèrdua del dret adquirit.

5. TRASPÀS DE RISC

5.1. El risc per pèrdua i/o danys als productes es transmet al Client des del moment en què se'n produeix l'entrega a la persona o agència responsable de la recepció.

6. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

6.1. És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, al mateix albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que hi pugui haver en l'estat dels productes o de l'embalatge. També és imprescindible comunicar aquesta incidència per escrit al departament d'atenció al Client d'industrial llobera sa en un termini màxim de 24 hores.

7. RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS

7.1. A partir de la recepció de la comanda, el Client disposarà d'un termini de 5 dies per enviar a industrial llobera sa qualsevol reclamació relacionada amb els productes subministrats. Després d'aquest termini, es donarà per feta la conformitat i acceptació dels productes per part del Client i no se'n podrà fer cap reclamació. La reclamació s'ha d'enviar per escrit a les oficines d'industrial llobera sa.  S'hi hauran d'incloure les dades següents:

a) Data i número de la factura o albarà de compra
b) Número de referència del Producte
c) Exposició dels motius de la reclamació

7.2. industrial llobera sa només acceptarà la devolució del Producte si es donen aquestes circumstàncies:

a) Que industrial llobera sa ho hagi acordat prèviament per escrit.
b) Que el Client retorni el Producte en el mateix estat en què va ser entregat i amb l'embalatge d'origen.

7.3 Si es rep un producte per reparar i es comprova que el seu funcionament és correcte, es retornarà al Client a ports deguts i s'aplicarà un càrrec per la comprovació.

7.4. A partir de l'acceptació del Producte, el Client disposarà d'un termini de 10 dies per enviar a industrial llobera sa qualsevol reclamació relacionada amb les factures.

7.5. En cap cas una reclamació no podrà justificar un retard o una suspensió del pagament del Producte.

7.6. Quan el producte avariat o no conforme sigui comercialitzat per industrial llobera sa, aquesta empresa s'atindrà a l'informe que preceptivament emeti l'empresa fabricant del producte en qüestió, sense entrar en cap tipus de valoració ni responsabilitat.

7.7. Les mercaderies retornades viatjaran a ports pagats, acompanyades del document corresponent en què es reflecteixin fidelment els defectes observats, així com el número i la data de l'albarà d'entrega.

8. GARANTIA

8.1. industrial llobera sa garanteix la reparació o substitució gratuïta de tots els productes de fabricació pròpia durant el termini d'un any a partir de la data de la factura. Això no obstant, declina tota responsabilitat si dins del període de garantia s'observa manipulació per part de persones alienes al seu servei, maltractament o ús inadequat del producte.

8.2. industrial llobera sa no està obligada a indemnitzar l'usuari o tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys derivats d'un deteriorament o pèrdues de dades gravades per l'usuari.

9. CLÀUSULA PENAL

9.1. Si el Client prova l'existència d'un incompliment o d'un compliment defectuós del Contracte imputable a industrial llobera sa, s'acorda expressament que la responsabilitat d'industrial llobera sa es limitarà a la devolució dels diners pagats pel Client (amb els interessos derivats, si escau) i a l'acceptació de la devolució del producte motiu de l'incompliment, i es donarà per rescindit el contracte de venda.

10. CONDICIONS DE PAGAMENT

10.1. En cas de sistema de pagament domiciliat, industrial llobera sa emetrà els documents de cobrament a través de l'entitat bancària proposada pel comprador en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de la factura. En cas que existeixi un dia fix de venciment, el termini serà, com a màxim, de 45 dies a partir de la data de la factura, més la data de venciment.
GALETES
Utilitzem galetes pròpies i de tercers (Google Analytics) per analitzar els nostres serveis a partir dels seus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Clica AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó “Acceptar” o rebutjar-ne l’ús prement el botó “Rebutjar”.